Konkurs z nagrodami

REGULAMIN


Słownik pojęć:

Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania przez Użytkowników i Uczestników z serwisu internetowego udostępnionego pod adresem internetowym http://www.darmowybon.com.pl oraz zasady korzystania z udostępnionych za jego pośrednictwem usług, w szczególności zasady udziału w oferowanych za jego pośrednictwem Konkursach. Niniejszy Regulamin jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.);

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług Serwisu, w szczególności biorąca udział w konkursach oferowanych za pośrednictwem Serwisu;

Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym http://www.darmowybon.com.pl wraz z rozwiązaniami technicznymi i oprogramowaniem składającym się na jego prawidłowe funkcjonowanie;

Konkurs – usługa udostępniona w Serwisie mająca charakter zręcznościowy;

Nagroda – wartość rzeczowa lub materialna, przyrzeczona według art. 919 kodeksu cywilnego będąca nagrodą w Konkursach oferowanych za pośrednictwem Serwisu;

Usługodawca – Neocraft Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Oksywska 2A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS 0000378707;

Wydanie Konkursu – osadzona w ramach czasowych określonych w niniejszym Regulaminie zamknięta część Konkursu. Wydania Konkursu następują po sobie kolejno. Okres trwania kolejnych Wydań Konkursu określa Usługodawca. Poszczególne Wydania Konkursu są od siebie niezależne, a Nagrody w nich występujące nie łączą się;

Uczestnik
 – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, biorąca udział w Konkursach oferowanych za pośrednictwem Serwisu, która spełnia wszystkie warunki wymagane przez te Konkursy oraz niniejszy Regulamin;

Partner Usługodawcy – wszelkie podmioty współpracujące z Usługodawcą;
Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.);

Dni robocze – dni kalendarzowe, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz świąt państwowych.

§ 1
[CHARAKTER USŁUG SERWISU]

Usługodawca świadczy usługi za pośrednictwem Serwisu, które polegają w szczególności na udostępnianiu Konkursów o charakterze zręcznościowym.

§ 2
[ZASADY DOSTĘPNOŚCI DO SERWISU I KONKURSU]

1.    Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełniania jakichkolwiek formalności. 
2.    Udział w Konkursie jest jednak uzależniony od podania przez Użytkownika określonych danych osobowych wskazanych w Regulaminie i spełnienia pozostałych warunków określonych w Regulaminie. 

§ 3
[WYMAGANIA TECHNICZNE SERWISU]

1.    Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
a.    Systemy operacyjne: Windows(98,2000,XP/Vista/7/8/8.1), Linux, Mac OS, Android;
b.    Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej, Google Chrome (wersja 10 i nowsza), Mozilla FireFox (wersja 3.5 i nowsza), Opera (wersja 4.0 i nowsza);
c.    Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę Javascript oraz Cookies;
d.    Dodatkowo każdy komputer musi posiadać aktywne połączenie z siecią Internet. 
2.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem usług.

§ 4
[OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU]

1.    Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i obowiązków Usługodawcy. 
2.    Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do: 
a.    korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie szkodliwego oprogramowania lub urządzeń; 
b.    niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej (tzw. spam); 
c.    korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy 
d.    korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

§ 5
[ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY - SERWIS]

1.    Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.
2.    Usługodawca zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych usług z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Serwisu, ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją usług Serwisu).

§ 6
[ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z SERWISU]

1.    Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.
2.    Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik: 
a.    naruszy zasady bezpieczeństwa Serwisu; 
b.    dopuści się zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu lub zachowań naruszających dobra osobiste Usługodawcy.

§ 7
[REKLAMACJE SERWISU]

1.    Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej reklamacja@darmowybon.com.pl. Reklamacja powinna zawierać : imię i nazwisko Użytkownika, adres zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej jak również dokładny opis i powód reklamacji.
2.    Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
3.    Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z zawartej z Usługodawcą umowy przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

§ 8
[PRAWA AUTORSKIE]

Usługodawca zastrzega, że Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot wyłącznych praw autorskich Usługodawcy.

§ 9
[KONKURS]

1.    Konkurs udostępniony w formie usługi w Serwisie organizowany jest przez Usługodawcę;
2.    Konkurs ma charakter zręcznościowy;
3.    Aktualne Wydania Konkursu są określane w Załączniku numer 1 do niniejszego Regulaminu. 

§ 10
[KONKURS – ZASADY UCZESTNICWA]

1.    Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki: 
a.    poprzez przystąpienie do Konkursu potwierdza, że zapoznała się z zasadami Konkursu oraz akceptuje warunki niniejszego Regulaminu;
b.    w momencie rejestracji ukończyła 18 lat, 
c.    mieszka na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
d.    nie jest pracownikiem Usługodawcy, ani nie jest członkiem jego rodziny, 
e.    spełnia inne warunki określone w niniejszym Regulaminie, 
  f.    wyrazi zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celach określonych w  § 20 ust. 9 niniejszego Regulaminu.
2.    W przypadku, gdy osoba nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych jej udział w Konkursie jest możliwy pod warunkiem uzyskania zgody jego przedstawiciela ustawowego.
3.    Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
4.    Z uczestnictwem w Konkursie wiąże się prawidłowa rejestracja Użytkownika. 

§ 11
[KONKURS – REJESTRACJA UCZESTNIKA]

1.    Rejestracja Uczestnika w Konkursie jest równoznaczna z:
a.    Pełną akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu;
b.    Potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie;
c.    Wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Usługodawcy, Spółek powiązanych kapitałowo z Usługodawcą oraz Partnerów Usługodawcy na numer telefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego oraz adres poczty e-mail podanych podczas rejestracji informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną wraz z późniejszymi zmianami oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązujących. Przekazywanie informacji, o których mowa w niniejszym punkcie może następować w dowolny sposób, w tym w szczególności z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS, wizjo fonów, automatycznych urządzeń wywołujących i innych połączeń telekomunikacyjnych.
d.    Wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Usługodawcy, Spółek powiązanych kapitałowo z Usługodawcą oraz Partnerów Usługodawcy informacji handlowych i marketingowych drogą tradycyjną (nie elektroniczną). 
e.    Wyrażeniem zgody na przetwarzanie i zbieranie przez Usługodawcę, Spółki powiązane z Usługodawcą oraz Partnerów Usługodawcy danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu rejestracyjnym.
f.    Wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Usługodawcy wszelkich informacji związanych z Konkursem i poszczególnymi Edycjami Konkursu.
2.   Uczestnik Konkursu może w każdej chwili odwołać swoją zgodę poprzez wypisanie się z Konkursu w sposób opisany w § 20 ust. 14 niniejszego Regulaminu.

§ 12
[ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY - KONKURS]
1.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za fałszywe treści o prowadzonych konkursach, które są wprowadzane lub rozpowszechniane przez Użytkowników i/lub osoby trzecie.
2.    Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za adresy e-mail lub inne podane (w formularzach online ankiety/konkursu) dane, które nie spełniają wymogów i z tego powodu nie zostały zaakceptowane lub przyjęte przez system. 
3.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za oferty podmiotów trzecich, które są lub były prezentowane na platformie, w newsletterach stron konkursowych, na Serwisie lub w wiadomościach e-mail Partnerów Usługodawcy. Wszystkie prezentowane linki wskazujące na zewnętrzne treści są jedynie wskazówką i z tego powodu zarówno zawarte tam informacje jak i ich treść mogą nie być pełne i bezbłędne.
  § 13
[PRZERWANIE KONKURSU] 
Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego przerwania konkursu po jego rozpoczęciu lub po przyznaniu nagród. Dotyczy to przede wszystkim konkursów, które nie mogą odbywać się zgodnie z przewidzianym planem, podczas których zaistniały sytuacje szczególne wywołane, np. wirusami komputerowymi, usterkami systemowo-sprzętowymi albo innymi usterkami technicznymi lub wadami prawnymi, które mają wpływ na administrację, bezpieczeństwo, integralność i regularny przebieg konkursu.
§ 14
[NAGRODY W KONKURSIE]
1.    Nagrodą w Obecnym Wydaniu Konkursu jest BON na wybrane przez użytkownika produkty o wartości 500 zł z VAT każdy. Wyboru nagrody dokonuje Użytkownik. 
2.    Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 k.c.
3.    Nagroda w Programie zostanie wydana zwycięzcy zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
4.    Zwycięzca nagrody nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
5.    Wizerunek nagród prezentowanych w Serwisie może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu, lecz parametry techniczne nagród będą odpowiadać wskazanym w Regulaminie. 
6.    Warunkiem wydania nagrody jest podanie prawidłowych danych zgodnych z danymi podanymi podczas rejestracji w konkursie. Dane te muszą zostać wysłane drogą elektroniczną na adres kontakt@darmowybon.com.pl w ciągu 7 dni od daty powiadomienia uczestnika o wygranej.
7.    Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech nagród rzeczowych. 
8.    Uczestnikom Konkursu nie przysługuje również prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego) nagród rzeczowych.
9.    Firmy których bony są nagrodami w konkursie nie są ogranizatorami konkursu ani nie biorą udziału w organizowaniu, tworzeniu oraz o przyznawania nagród.
§ 15
[ZADANIE KONKURSOWE]

1.    Zadanie konkursowe polega na jak wypełnieniu określonych pól Serwisu.
2.    Wpisywane w odpowiednich polach informacje są danymi osobowymi Uczestnika.
3.    Wypełnienie zadania konkursowego przez Uczestnika wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie przez niego informacji handlowych i marketingowych. 
4.    Wprowadzone dane osobowe powinny być potwierdzone odpowiednim przyciskiem, w sposób wyraźny wyodrębnionym w Serwisie.
5.    Pełne wykonanie zadania konkursowego wiąże się z podaniem prawdziwych danych - imienia, nazwiska, płci, daty urodzenia, adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego, numeru telefonu stacjonarnego, adresu zamieszkania, a także pytań dodatkowych.

§ 16
[POTWIERDZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE]

1.    Uczestnik otrzyma potwierdzenie poprawnej rejestracji i wykonania zadania konkursowego na podany wcześniej adres e-mail. 
2.    Klinkięcie w link umiejscowiony w treści wiadomości e-mail otrzymanej po poprawnej rejestracji oznacza potwierdzenie prawidłowości i zgodności danych uzupełnionych w Serwisie.
3.    Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z udziału z Konkursu w każdej chwili.

§ 17
[PRZEBIEG KONKURSU]

1.    Każdy Uczestnik może brać udział w Konkursie dowolną ilość razy. 
2.    Wszystkie wymagane pola Serwisu powinny zostać wypełnione ręcznie i powinny być zgodne z prawdą;
3.    Zabronione jest wypełniania pól w Serwisie przy pomocy jakichkolwiek urządzeń i oprogramowania nie będących częścią Serwisu oraz wprowadzania automatyzacji wykonywania zadania konkursowego.
4.    Usługodawca ma prawo do weryfikacji sposobu wpisywania danych przez Uczestnika i osiągniętego czasu wykonania zadania konkursowego. 
5.    Organizator konkursu ma prawo do dyskwalifikacji i wyłączenia z udziału w konkursie uczestników, którzy manipulują lub usiłują manipulować przebiegiem konkursu, którzy łamią zasady regulaminu albo w inny sposób próbują wywrzeć wpływ na przebieg konkursu, w szczególności poprzez zakłócenie działania Serwisu, groźby i wywieranie wpływu na pracowników lub innych uczestników konkursów.

§ 18
[ROZSTRZYGNIĘCIE WYDANIA KONKURSU]

1.    Warunkiem otrzymania nagrody w Konkursie przez Uczestnika jest:
a.    spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie;
b.    osiągnięcie najlepszego czasu w wykonaniu zadania konkursowego w ramach danego Wydania Konkursu; 
c.    poprawne zarejestrowanie danych konkursowych Uczestnika, łączące się z podaniem zgodnych z prawdą danych osobowych wymaganych w polach Serwisu.
d.  Uczestnik musi zostać wylosowany.
2.  Losowanie nagród odbędzie się na koniec poszczególnych wydań konkursu.
3.  W danym losowaniu nagród wezmą udział Uczestnicy, którzy zarejestrowali się na darmowybon.com.pl i spełnili wymagania wypisanie w punktcie 1. i niniejszego paragrafu.
4.  Wyłonienie zwycięzcy nastąpi w przeciągu trzech tygodni od czasu zakończenia wydania konkursu.

§ 19
[DOSTARCZENIE NAGRODY]

1.    Wiadomość o przyznaniu nagrody Uczestnik otrzyma pocztą elektroniczną na podany w trakcie rejestracji adres e-mail najpóźniej w ciągu 14 dni po przyznaniu nagrody. 
2.    W wiadomości o otrzymaniu nagrody przesłanej na adres e-mail Uczestnika Usługodawca poda termin i sposób dostarczenia nagrody.
3.    Organizator będzie wysyłał nagrody na własny koszt na terytorium Rzeczpospolitej Polski w terminie 30 dni od dnia jej przyznania Uczestnikowi i uzyskania potwierdzenia danych. 
4.    Nagrody wskazane będą wysyłane kurierem na adres wskazany przez Uczestnika przy rejestracji. 
5.    W przypadku, gdy przesyłka z nagrodą zostanie zwrócona do Usługodawcy Uczestnik traci prawo do nagrody. Usługodawca nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych adresowych uniemożliwiających dostarczenie nagrody.

§ 20
[DANE OSOBOWE]

1.    Adminstratorem danych osobowych jest Usługodawca oraz podmioty zawarte w § 21 pkt 2.
2.    Dane osobowe Użytkowników i Uczestników Konkursów będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).
3.    Administrator zbioru danych osobowych informuje, że udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia. 
4.    Dane Osobowe przechowywane są w zarejestrowanym przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych zbiorze danych osobowych.
5.    Usługodawca realizuje politykę bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. 
6.    Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę zawierają następujące dane Uczestnika i Użytkownika:
a.    adres e-mail; 
b.    imię;
c.    nazwisko; 
d.    adres zamieszkania; 
e.    datę urodzenia; 
f.    płeć;
g.    numer telefonu komórkowego;
h.    numer telefonu stacjonarnego;
i.    domenę wejścia do Serwisu;
j.    adres IP, z którego uczestnik brał udział w Konkursie;
k.    czas rejestracji w Konkursie;
l.    dodatkowe pytania w ramach ankiety tematycznej.
7.    Użytkownik lub Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych również w przyszłości i na zasadach określonych w niniejszych Regulaminie.
8.    Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika lub jej odwołanie powoduje niemożność wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagrody.
9.    Usługodawca jako administrator danych ma prawo do wykorzystania, gromadzenia i przetwarzania danych Użytkowników i Uczestników, w następujących celach:
a.    Marketingowych;
b.    Handlowych;
c.    Przeprowadzenia Konkursu;
d.    Komunikacji z Uczestnikami i Użytkownikami;
e.    Prowadzenia Rankingu Uczestników;
f.    Analiz i przeprowadzenia badań;
g.    Integracji danych;
h.    Ankiet;
i.    Aktualizacji i weryfikacji poprawności danych;
10.    Usługodawca jako administrator danych ma prawo do udostępniania danych innym podmiotom, w tym dostawcom produktów lub usług oraz organizacjom społecznym i pozarządowym stosownie do przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych. 
11.    Uczestnik lub Użytkownik akceptując Regulamin na stronie głównej Serwisu „Rozpocznij Konkurs” wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych w celach wymienionych w ust. 9 niniejszego paragrafu. 
12.    Uczestnicy pełnoletni wyrażają zgodę na otrzymywanie ofert handlowych dotyczącą promowania produktów alkoholowych. 
13.    Uczestnik  wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska, adresu i zdjęć jako zwycięzcy Konkursu w środkach masowego przekazu. O przewidywanej publikacji zwycięzca Programu zostanie wcześniej powiadomiony pocztą elektroniczną. 
14. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres poczty elektronicznej wypisz@neocraft.pl.

§ 21
[ADMINISTRATORZY DANYCH]

1. Uczestnik zaznaczając boxy podczas rejestracji wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, na zasadach określonych w Regulaminie, w celach marketingowych kolejnym administratorom danych oraz ich udostępnianie podmiotom trzecim z zachowaniem zasad wynikających z wymogów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). poprzez ich udostępnianie podmiotom trzecim z zachowaniem zasad wynikających z wymogów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
2. Dla Uczestników, którzy spełnią kryteria profilu danych osobowych Podmiotów trzecich Neocraft i po przekazaniu danych przez Neocraft, następujące podmioty trzecie Neocraft staną się administratorami ich danych osobowych. Obecnie administatorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Neocraft oraz:

2. Dla Uczestników, którzy spełnią kryteria profilu danych osobowych Podmiotów trzecich Neocraft i po przekazaniu danych przez Neocraft, następujące podmioty trzecie Neocraft staną się administratorami ich danych osobowych:Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.
adres administratora danych:  ul.Wolska 88, 01-141 Warszawa
cel przetwarzania danych: e-mail marketing

Salelifter Sp. z o.o
adres administratora danych: ul. Raciborska 35A , 44-200 Rybnik
Kanał komunikacji: e-mail marketing

MobileB2B Sp. z o.o
adres administratora danych: ul. Domaniewska 41, 02-696 Warszawa
cel przetwarzania danych: e-mail marketing

Internovus Ltd
adres administratora danych: Hope Street, Douglas, IM1 1AR, Isle of Man36
cel przetwarzania danych: e-mail marketing, telemarketing, sms mailing

IT Investments Sp. z o.o.
adres administratora danych: ul. Jaworska 7-9 , 53-612 Wrocław
cel przetwarzania danych: e-mail marketing, telemarketing, direct mailing, sms mailing, IVR

Tarsago Polska Sp. z o.o
adres administratora danych: ul. Domaniewska 41, 02-696 Warszawa
cel przetwarzania danych: e-mail marketing

Leadr Sp. z o.o.
adres administratora danych: ul. Cisowa 10, 02-708 Warszawa
cel przetwarzania danych: e-mail marketing

Finansowysupermarket.pl sp. z o.o.
adres administratora danych: ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa
kanał komunikacji: e-mail marketing, telemarketing, sms marketing, IVR

E-GENETIX LTD
adres administratora danych: 85 Great Portland Street, First Floor, London, W1W 7LT
cel przetwarzania danych: e-mail marketing, telemarketing, direct mailing, sms mailing, IVR

Advertise-me Sarl
adres administratora danych: 1198, avenue Maurice Donat, Font de l’Orme, Bât. A, 06250 Mougins, France
cel przetwarzania danych: e-mail marketing

AJA Media Sp. z o.o.,
adres administratora danych: ul. Zygmunta Krasińskiego 29/9, 40-019 Katowice
cel przetwarzania danych: e-mail marketing

Doradcafinansow.pl sp. z o.o.
adres administratora danych: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
kanał komunikacji: e-mail marketing, telemarketing, sms marketing, IVR

3. Uczestnik ma prawo wglądu i mozliwość edycji swoich danych osobowych, które są archiwizowane przez Neocraft i pozostałych administratorów danych.
 
§ 22
[REGULAMIN, CESJA I ZMIANY]

1.    Użytkownicy Serwisu uzyskują nieograniczony dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
2.    Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.
3.    Usługodawca zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia z takimi osobami umów podwykonawstwa. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Usługodawcy cedować lub przenosić na osoby trzecie swoich praw lub obowiązków. W sytuacji gdy Użytkownik zrzeka się uprawnień wynikających z Regulaminu, informuje o tym Usługodawcę.
4.    Regulmin może zostać zmieniony poprzez Usługodawcę. W przypadku wprowadzenia zmian Użytkownik zostanie o nich powiadomiony poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji oraz podczas logowania się w Serwisie, w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami przed zalogowaniem. Zmiany wchodza w życie nie wcześniej, niż po upływie 7 dni od dnia poinformowania Użytkownika. Zalogowanie się w Serwisie oznacza akceptację zmian Regulaminu.
5.    W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw.

 

Załącznik numer 1 do regulaminu z dnia 01.01.2018

Aktualne wydanie konkursu trwa od 01.01.2018 do 30.06.2018.